13.8.10

Tao, Liu, Ming, Shu Pei & Fei Fei x Vogue China